ประเภทรถยนต์ ประหยัดพลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงาน อุตสาหกรรมยานยนต์ถูกมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เพราะตั้งแต่การผลิต